Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaardenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door natuurlijke personen (hierna “klant” genoemd) via het internet, en meer bepaald via de website https://www.geertshs.be via het adres https://www.geertshs.be/shop, voor de aankoop van artikelen van de verkoper, zoals hierna in artikel 2 gedefinieerd.

2. Identiteit verkoper

De koop wordt aangegaan met bvba GeertsHS, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Geelseweg 54, met BTW BE 0811186947, telefoonnummer 014 85 02 63, e-mailadres info@geertshs.be (hierna de “verkoper” genoemd).3. BestellingBestelling kan geschieden op de website https://www.geertshs.be via het adres https://www.geertshs.be/shop. Elke klant die nog niet ingeschreven is, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de site te volgen waardoor hij/zij vervolgens ingeschreven is. De bestelling van de klant zal onmiddellijk, na de invulling en doorzending van de vereiste gegevens, worden bevestigd per e-mail, met een samenvatting van de geplaatste bestelling.

4. Verzakingsrecht De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen acht (8) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. 

De mededeling dient te gebeuren via e-mail info@geertshs.be.
 De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze periode van acht (8) dagen. 
Artikelen worden teruggezonden op kosten en risico van de klant. De artikelen dienen te worden teruggezonden, binnen de drie (3) werkdagen na de verzonden mededeling, naar het volgende adres: bvba GeertsHS tav service, Geelseweg 54, BE 2250 Olen.
Naast de artikelen dienen ook alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling te worden teruggegeven door de klant. 

De prijs van het aangekochte artikel, waarvoor de verzaking wordt ingeroepen, zal door de verkoper aan de klant worden terugbetaald binnen de dertig (30) dagen die volgen op de datum van ontvangst van de mededeling van verzaking, op voorwaarde dat de verkoper het geretourneerde artikel heeft ontvangen. 

Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd door de verkoper wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen – zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. Verder reikend waardeverlies kunt u vermijden door niet als een eigenaar gebruik te maken van de artikelen, en u te onthouden van gedragingen die de waarde van de artikelen zouden kunnen verminderen.
De verkoper kan de bestelling van de  klant intrekken en onmiddellijk de gelden terugstorten indien er een foute prijs is meegedeeld omwille van overmacht of een fout dat op de site staat, tov de originele prijslijst5. Prijzen en betalingswijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en, indien van toepassing, inclusief milieutaks.
Bij verzending moeten betaling binnen 3 dagen gebeuren op een van volgende rekeningen : KBC BE57363051555035. Bij afhaling vragen wij kontante betaling in de winkel.

6. Artikel 5. Koopprijs, btw, verpakkingskosten etc.

De koopprijs bestaat uit het totaalbedrag van de bestelling inclusief btw, eventueel ook meer andere kosten die inherent zijn aan de bestelling zoals betalingskosten, verpakking- en verzendkosten.

7. KlachtenElke klacht moet schriftelijk en binnen de 14 dagen na ontvangst van de artikelen, per aangetekend schrijven worden ingediend op het adres van de verkoper zoals vermeld in artikel 2. De artikelen mogen niet worden teruggezonden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de verkoper.
 Zo’n toelating houdt geenszins in dat de verkoper erkent dat de artikelen die hem worden teruggezonden niet conform of in gebreke zijn. De teruggezonden artikelen worden in elk geval op risico van de koper getransporteerd.

8. EigendomsvoorbehoudAlle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling niet werd voldaan.

9. Levering / verzendingskostenLevering van de artikelen kan enkel via een levering aan huis. De verzending van de artikelen gebeurt naar een door u opgegeven adres. Verzendingskost van de artikelen is verschillend afhankelijk van grootte, gewicht, dit is zichtbaar bij uw online bestelling in het winkelmandje. We verzenden enkel binnen België en Nederland. In de regel worden artikelen geleverd binnen de acht (8) werkdagen na betaling van de goederen inclusief de transportkosten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de leveringstijd langer zou duren.


10. Weigering van bestellingen

De verkoper behoudt zich het recht voor elke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan de verkoper volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer de verkoper ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

11. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door de verkoper en/of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. 

Telkens wanneer de verkoper persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die de verkoper hen oplegt, waardoor de privacy van de klant is gewaarborgd.

 Door gebruik te maken van de online-shop van bvba GeertsHS stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door bvba GeertsHS van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van GeertsHS bvba. De klant heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. Hiervoor richt de klant een eenvoudig verzoek tot bvba GeertsHS via info@geertshs.be. 

Het spreekt voor zich dat de persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er steeds wordt gelet op de bescherming van zijn rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. De verkoper zal de persoonsgegevens van de klant nooit verkopen aan derden.

Indien de koper akkoord gaat om de persoonlijke gegevens in het bvba GeertsHS bestand te laten opnemen doormiddel van het aangeklikte vinkje bij de bestelling. “Ontvang onze nieuwsbrief voor exclusieve promoties & laatste nieuws.” worden uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk verwerkt om enkel gecontacteerd te worden binnen het bedrijf bvba GeertsHS. U kan zich hiervoor steeds uitschrijven indien gewenst.

12. Inlichtingen

De verkoper staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de verkoop bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften. 

De klant kan beroep doen op een fabrieksgarantie van 2 jaar, ingaand vanaf de levering van het artikel. Om beroep te doen op de fabrieksgarantie, dient de klant binnen één (1) maand na de totstandkoming of ontdekken van het gebrek een e-mail te sturen naar de verkoper.

Haarscheuren of kleine barstjes zijn typische kenmerken van keramische elementen. De geglazuurde buitenwand kan zelfs een enkel, klein, uitwendig gaatje vertonen, ontstaan door het breken van een luchtbel tijdens het bakken van de keramiek. Deze kenmerken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en worden bijgevolg niet aanvaard als een gebrek.
In geval van annuleren door de koper van een goed dat op maat werd gemaakt op bestelling van de koper,
blijft de koper de volledige koopprijs verschuldigd, eventueel met schadevergoeding.
De artikelen mogen niet worden teruggezonden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de verkoper. Zo’n toelating houdt geenszins in dat de verkoper erkent dat de artikelen die hem worden teruggezonden niet conform of in gebreke zijn. De teruggezonden artikelen worden in elk geval op risico van de koper getransporteerd.

13.WebsiteDe verkoper behoudt zich het recht om de website https://www.geertshs.be op het adres
https://www.geertshs.be/shop alsook deze voorwaarden, te wijzigen. De gegevens op de website en de voorwaarden die gelden op het moment van de bestelling zullen van toepassing zijn op de bestelling.

14. Algemeen

Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door bvba GeertsHS en de klant.
De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot nietigheid van deze bepalingen
De klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle voorwaarden, bepalingen en prijzen te aanvaarden.


15.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankHet Belgisch recht is van toepassing op de verkoop.
 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

16.Vragen Voor vragen kan men terecht op het e-mail adres van de verkoper: info@geertshs.be.

Deze website is eigendom van naam firma

Contactgegevens:

Geertshs
Geelseweg 54-2250 Olen
Tel: 014850263
Fax:
E-mail : info@geertshs.be
0ndernemingsnummer: BE 0811 186 947

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door GeertsHS op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op e-mail bedrijf info@geertshs.be. Bent u het niet eens met de manier waarop GeertsHS uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop GeertsHS omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website www.geertshs.be.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met GeertsHS contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

GeertsHS maakt via www.geertshs.be eventueel gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.