Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden haarden en kachels

Artikel 1. Begripsomschrijving

Geerts HS: Advies voor Installeren van specifieke warmtebronnen zoals met al dan niet noodzakelijke aanpassingen aan bestaande of nieuwe schoorstenen op verzoek van de koper.

Koper: de persoon die een door Geerts HS gedane aanbieding heeft geaccepteerd.

Aangebodene: de in de overeenkomst aanbieding, offerte of op de website te koop aangeboden goederen door Geerts HS in het kader van haar uitbating.

Artikel 2. Geldigheid van de voorwaarden

Van zodra de koper geïnteresseerd is in het aangebodene, hetzij uit hoofde van een promotie of de ontmoeting op beurzen, zijn de relevante voorwaarden van toepassing tussen Geerts HS en de kopergegadigde. Met het plaatsen van een bestelling gelden tussen Geerts HS en de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3. Aangebodene / offerte

1. Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij ze uitdrukkelijk aanvaard werden.

2. Geerts HS kan niet tot het aangebodene worden gehouden indien de consument zich kennelijk heeft vergist door de verkeerde voorstelling, of indien de bestelbon een weglating of een overschrijving bevat, die aantoonbaar is.

3. Een specifieke offerte opmaakt door Geerts HS is 30 dagen geldig. Bestellingen zijn definitief zodra de aanvaarding door de koper schriftelijk wordt bevestigd of het gebruikelijke voorschot werd voldaan.

4. Geerts HS en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra een aanbod is aanvaard en beschreven in deze algemene verkoopsvoorwaarden. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Elektronisch gegenereerde bewijsmiddelen gelden uitdrukkelijk als bewijs voor de door Geerts HS en de koper gesloten overeenkomst.

5. Voorts dient opgemerkt dat de goederen eigendom blijven van de firma Geerts HS tot de algehele betaling is geschied.

Artikel 4. Bestellingen

1. Er kan een keuze gemaakt worden uit de Offerte of uit onze reclame aanbiedingen, of wat door Geerts HS via email of website aangeboden wordt, weliswaar onder voorbehoud en zonder voorwaarden van de koper.

2. De bestelling kan geplaatst worden via een bestelbon, per email en eventueel via het daarvoor bestemde formulier dat verbonden is aan de website.

3. De bestelling moet de volledige naam en adres van de koper vermelden alsook de datum van verkoop, de producten waarop de bestelling betrekking heeft en het bedrag van de bestelling.

4. Geerts HS zal na ontvangst van de bestelling een e-mailbericht sturen ter bevestiging van de bestelling, met vermelding van de prijs en de verwachte leveringstermijn.

5. Voor ontvangst van de bestelling geldt de dag dat Geerts HS de bestelling bevestigd aan de koper.

6. De koper is vanaf het moment dat de bestelling door Geerts HS werd bevestigd, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bestelling gebonden

Artikel 5. Koopprijs, btw, verpakkingskosten etc.

1. De koopprijs bestaat uit het totaalbedrag van de bestelling meer de btw, eventueel ook meer andere kosten die inherent zijn aan de bestelling zoals

betalingskosten, verpakking- en verzendkosten.

2. Geerts HS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de totstandkoming van de bestelling, een of

meer bepalende kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Vbn hiervan zijn o.a. prijzen

van grondstoffen, loon- en energiekosten. Deze vbn zijn niet limitatief te interpreteren. Indien de koper de nieuwe prijs niet aanvaardt heeft hij de

mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst, zo niet wordt hij geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

Artikel. 6 aanvaarding van de bestelling

1. Geerts HS beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van de bestelling. Bij plaatsing kan Geerts HS zich laten verlaten op de informatie verstrekt door de dienstdoende architect/aannemer/koper en op de bouwplannen. De Koper dient alle nuttige informatie te verstrekken wat betreft toestand en opbouw van het rookkanaal, elektrische leidingen, reeds aanwezige nutsleiding en al dan niet aanwezigheid van vloerverwarming. Als bij afbraak en/of aanpassingen onverwachte meerwerken voordoen die niet in te schatten waren, zullen deze uiteraard naar redelijkheid moeten aangerekend worden. Geerts HS vrijwaart zich desgevallend voor alle schade als gevolg van foutieve en/of ontoereikende informatie die haar door de koper verstrekt worden.

2. De Koper informeert Geerts HS schriftelijk indien er brandbare materialen op minder dan 80 mm van een concentrisch- 150 mm van een dubbelwandig-

of 400 mm van een enkelwandig rookkanaal bevinden

3. In geval van annulatie door de koper van een bestelling blijft de koper de volledige koopprijs verschuldigd, te verhogen met 10% schadevergoeding.

Artikel 7. Aanvaarding door de koper

De koper is door zijn bestelling gehouden het gekochte goed zonder voorbehoud te aanvaarden. De koper is zelf aansprakelijk bij eventueel verkeerd gebruik van het gekochte goed. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheden

1. Geerts HS levert producten met de door de producent van dat betreffende artikel vermelde garantie. De verleende garantie- voorwaarden van de onderscheiden fabrikanten worden via een afzonderlijk attest meegedeeld of vermeld op de factuur.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen, zal Geerts HS nadat de koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, zich inspannen om zo vlug mogelijk zorg te dragen voor het herstel hiervan. Hierbij is Geerts HS gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen door de producent van het geleverde goed.

3. De koper dient de toestellen en onderdelen te gebruiken volgens de installatievoorschriften van de fabrikant welke te alle tijde bij de levering toegevoegd zijn. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de aangekocht goederen, tevens wanneer hij de plaatsingsvoorschriften, behorende bij het geleverde, niet heeft opgevolgd ( vb cement laag afwassen, schouw kuisen…) Wanneer de koper zelf materialen heeft geplaatst, kan Geerts HS nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de slechte werking hiervan. Kosten die verder nazicht voor de goede werking vereisen vallen ten laste van de koper.

4. Indien voor de plaatsing van bepaalde goederen een vergunning nodig is van het gemeentebestuur of eender welk ander bestuur, zal de koper hiervoor het nodige doen. Indien voor de plaatsing moet worden gewacht op deze toelating, moet dit uitdrukkelijk op de bestelbon vermeld worden. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een plaatsing in strijd met gemeentelijke of andere reglementen.

5. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout is Geerts HS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, personeel en andere algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden

6. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Geerts HS jegens de klant is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Geerts HS werd afgesloten.

Artikel 9. Betaling

1. Het voorschot dient betaald te worden na ontvangst van de voorschotfactuur. Het restbedrag wordt contant bij levering voldaan of bij levering materialen op de werf met tussentijdse factuur. De koopprijs, verschuldigde btw en andere inherente kosten van levering en plaatsing van de goederen moeten, tenzij een andere termijn is bepaald, zijn betaald voordat de bestelling zal geleverd worden.

2. De betaling kan geschieden door betaling op het door Geerts HS aangewezen rekeningnummer.

3. Indien de factuur niet is voldaan op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 100 Euro, en zullen er intresten lopen aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van integrale betaling.

Artikel 10. Levering en overdracht van eigendom

1. Tijdens de plaatsingsperiode dient de koper de gekochte zaken te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: Of het juiste product is geleverd Of het product voldoet aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. De klant wordt geacht aanwezig te zijn op het gestelde uur van levering om een juiste programmering van levering en plaatsing toe te laten. Indien de klant nagelaten heeft ten laatste de dag voordien, Geerts HS te verwittigen van een eventueel verlet, zijn er voorrijkosten en een schadevergoeding verschuldigd van 250 €, opvorderbaar binnen de veertien dagen.

3. Geerts HS geeft op haar contract aan welke levertermijn wordt verwacht. Geerts HS streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk af te leveren, zonder hierover garanties te bieden.

4. Overschrijding van de leveringstermijn leidt nimmer tot enige aanspraak van de koper op schadevergoeding of anderszins.

5. De leveringstermijn is niet bindend. De leveringstermijn wordt louter ter informatieve titel verleend en kan nooit tot enige eis van schadevergoeding leiden.

6. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de koper na volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Geerts HS geleverde ,of te leveren goederen en diensten aan deze laatste verschuldigd is. Dit alles met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

Artikel 11. Afhaling

1. Het gekochte goed kan door de koper ter plaatse afgehaald worden binnen een termijn van 14 dagen, nadat volgende verplichtingen werden vervuld.

2. Na betaling via overschrijving op een door Geerts HS opgegeven rekeningnummer, op vertoon van het betaling- en afhaalbewijs.

Artikel 12. Niet-naleving, verplichtingen en gevolgen

1. Indien de koper zijn verplichtingen niet volgens de bepalingen van Geerts HS naleeft, moet hij op eerste verzoek van Geerts HS, binnen de daarbij gestelde termijn, in het ontbrekende voorzien.

2. In geval van een tekortkoming van welke aard ook, in nakoming door de koper of een aangestelde in de op hem rustende verplichting, is Geerts HS gerechtigd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, in zijn geheel of in verhouding tot de graad van tekortkoming door een eenvoudig schriftelijke kennisgeving te ontbinden

3. Geerts HS wijst alle verantwoordelijkheid van schade af, van welke aard ook, ingevolge perforaties door het rookkanaal, het haardlichaam of vuurvaste omkasting.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; alle externe invloeden waardoor Geerts HS in de onmogelijkheid is zijn verplichtingen verder na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Geerts HS opgeschort.

3. Indien Geerts HS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14. Uw persoonsgegevens worden door Geerts HS verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht. Via info@geertshs.be een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op Geertshs of kan u via brief bij ons opvragen.

Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (/om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op info@geertshs.beeen schrijven aan ons adres.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Op alle overeenkomsten en uitvoeringen daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing.

2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden webshopDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door natuurlijke personen (hierna “klant” genoemd) via het internet, en meer bepaald via de website https://www.geertshs.be via het adres https://www.geertshs.be/shop, voor de aankoop van artikelen van de verkoper, zoals hierna in artikel 2 gedefinieerd.

2. Identiteit verkoper

De koop wordt aangegaan met bvba GeertsHS, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Geelseweg 54, met BTW BE 0811186947, telefoonnummer 014 85 02 63, e-mailadres info@geertshs.be (hierna de “verkoper” genoemd).3. BestellingBestelling kan geschieden op de website https://www.geertshs.be via het adres https://www.geertshs.be/shop. Elke klant die nog niet ingeschreven is, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de site te volgen waardoor hij/zij vervolgens ingeschreven is. De bestelling van de klant zal onmiddellijk, na de invulling en doorzending van de vereiste gegevens, worden bevestigd per e-mail, met een samenvatting van de geplaatste bestelling.

4. Verzakingsrecht De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen acht (8) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. 

De mededeling dient te gebeuren via e-mail info@geertshs.be.
 De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze periode van acht (8) dagen. 
Artikelen worden teruggezonden op kosten en risico van de klant. De artikelen dienen te worden teruggezonden, binnen de drie (3) werkdagen na de verzonden mededeling, naar het volgende adres: bvba GeertsHS tav service, Geelseweg 54, BE 2250 Olen.
Naast de artikelen dienen ook alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling te worden teruggegeven door de klant. 

De prijs van het aangekochte artikel, waarvoor de verzaking wordt ingeroepen, zal door de verkoper aan de klant worden terugbetaald binnen de dertig (30) dagen die volgen op de datum van ontvangst van de mededeling van verzaking, op voorwaarde dat de verkoper het geretourneerde artikel heeft ontvangen. 

Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd door de verkoper wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen – zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. Verder reikend waardeverlies kunt u vermijden door niet als een eigenaar gebruik te maken van de artikelen, en u te onthouden van gedragingen die de waarde van de artikelen zouden kunnen verminderen.
De verkoper kan de bestelling van de  klant intrekken en onmiddellijk de gelden terugstorten indien er een foute prijs is meegedeeld omwille van overmacht of een fout dat op de site staat, tov de originele prijslijst5. Prijzen en betalingswijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en, indien van toepassing, inclusief milieutaks.
Bij verzending moeten betaling binnen 3 dagen gebeuren op een van volgende rekeningen : KBC BE57363051555035. Bij afhaling vragen wij kontante betaling in de winkel. Bij afhaling van goederen worden geen master- of visa kaarten aanvaard.

6. Artikel 5. Koopprijs, btw, verpakkingskosten etc.

De koopprijs bestaat uit het totaalbedrag van de bestelling inclusief btw, eventueel ook meer andere kosten die inherent zijn aan de bestelling zoals verpakking- en verzendkosten.

7. KlachtenElke klacht moet schriftelijk en binnen de 14 dagen na ontvangst van de artikelen, per aangetekend schrijven worden ingediend op het adres van de verkoper zoals vermeld in artikel 2. De artikelen mogen niet worden teruggezonden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de verkoper.
 Zo’n toelating houdt geenszins in dat de verkoper erkent dat de artikelen die hem worden teruggezonden niet conform of in gebreke zijn. De teruggezonden artikelen worden in elk geval op risico van de koper getransporteerd.

8. EigendomsvoorbehoudAlle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling niet werd voldaan.

9. Levering / verzendingskostenLevering van de artikelen kan enkel via een levering aan huis. De verzending van de artikelen gebeurt naar een door u opgegeven adres. Verzendingskost van de artikelen is verschillend afhankelijk van grootte, gewicht, dit is zichtbaar bij uw online bestelling in het winkelmandje. We verzenden enkel binnen België en Nederland. In de regel worden artikelen geleverd binnen de acht (8) werkdagen na betaling van de goederen inclusief de transportkosten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de leveringstijd langer zou duren.


10. Weigering van bestellingen

De verkoper behoudt zich het recht voor elke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan de verkoper volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer de verkoper ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

11. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door de verkoper en/of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. 

Telkens wanneer de verkoper persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die de verkoper hen oplegt, waardoor de privacy van de klant is gewaarborgd.

 Door gebruik te maken van de online-shop van bvba GeertsHS stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door bvba GeertsHS van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van GeertsHS bvba. De klant heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. Hiervoor richt de klant een eenvoudig verzoek tot bvba GeertsHS via info@geertshs.be. 

Het spreekt voor zich dat de persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er steeds wordt gelet op de bescherming van zijn rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. De verkoper zal de persoonsgegevens van de klant nooit verkopen aan derden.

Indien de koper akkoord gaat om de persoonlijke gegevens in het bvba GeertsHS bestand te laten opnemen doormiddel van het aangeklikte vinkje bij de bestelling. “Ontvang onze nieuwsbrief voor exclusieve promoties & laatste nieuws.” worden uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk verwerkt om enkel gecontacteerd te worden binnen het bedrijf bvba GeertsHS. U kan zich hiervoor steeds uitschrijven indien gewenst.

12. Inlichtingen

De verkoper staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de verkoop bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften. 

De klant kan beroep doen op een fabrieksgarantie van 2 jaar, ingaand vanaf de levering van het artikel. Om beroep te doen op de fabrieksgarantie, dient de klant binnen één (1) maand na de totstandkoming of ontdekken van het gebrek een e-mail te sturen naar de verkoper.

Haarscheuren of kleine barstjes zijn typische kenmerken van keramische elementen. De geglazuurde buitenwand kan zelfs een enkel, klein, uitwendig gaatje vertonen, ontstaan door het breken van een luchtbel tijdens het bakken van de keramiek. Deze kenmerken doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en worden bijgevolg niet aanvaard als een gebrek.
In geval van annuleren door de koper van een goed dat op maat werd gemaakt op bestelling van de koper,
blijft de koper de volledige koopprijs verschuldigd, eventueel met schadevergoeding.
De artikelen mogen niet worden teruggezonden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de verkoper. Zo’n toelating houdt geenszins in dat de verkoper erkent dat de artikelen die hem worden teruggezonden niet conform of in gebreke zijn. De teruggezonden artikelen worden in elk geval op risico van de koper getransporteerd.

13.WebsiteDe verkoper behoudt zich het recht om de website https://www.geertshs.be op het adres
https://www.geertshs.be/shop alsook deze voorwaarden, te wijzigen. De gegevens op de website en de voorwaarden die gelden op het moment van de bestelling zullen van toepassing zijn op de bestelling.

14. Algemeen

Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door bvba GeertsHS en de klant.
De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot nietigheid van deze bepalingen
De klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle voorwaarden, bepalingen en prijzen te aanvaarden.


15.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankHet Belgisch recht is van toepassing op de verkoop.
 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

16.Vragen Voor vragen kan men terecht op het e-mail adres van de verkoper: info@geertshs.be.

Deze website is eigendom van naam firma

Contactgegevens:

Geertshs
Geelseweg 54-2250 Olen
Tel: 014850263
Fax:
E-mail : info@geertshs.be
0ndernemingsnummer: BE 0811 186 947

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door GeertsHS op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op e-mail bedrijf info@geertshs.be. Bent u het niet eens met de manier waarop GeertsHS uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop GeertsHS omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website www.geertshs.be.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met GeertsHS contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

GeertsHS maakt via www.geertshs.be eventueel gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

Algemene verkoopsvoorwaarden plaatsing van haarden, kachels en andere installaties

Artikel 1. Begripsomschrijving
Geerts HS Advies voor Installeren van specifieke warmtebronnen zoals met al dan niet noodzakelijke aanpassingen aan bestaande of nieuwe schoorstenen op verzoek van de koper.
Koper: de persoon die een door Geerts HSbvba gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
Aangebodene: de in de overeenkomst aanbieding, offerte of op de website te koop aangeboden goederen door Geerts HSbvba in het kader van haar uitbating.
Artikel 2. Geldigheid van de voorwaarden
Van zodra de koper geïnteresseerd is in het aangebodene, hetzij uit hoofde van een promotie of de ontmoeting op beurzen, zijn de relevante voorwaarden van toepassing tussen Geerts HS bvba en de kopergegadigde. Met het plaatsen van een bestelling gelden tussen Geerts HS bvba en de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Artikel 3. Aangebodene / offerte
1. Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij ze uitdrukkelijk aanvaard werden.
2. Geerts HS bvba kan niet tot het aangebodene worden gehouden indien de consument zich kennelijk heeft vergist door de verkeerde voorstelling, of indien de bestelbon een weglating of een overschrijving bevat, die aantoonbaar is.
3. Een specifieke offerte opmaakt door Geerts HS bvba is 30 dagen geldig. Bestellingen zijn definitief zodra de aanvaarding door de koper schriftelijk wordt bevestigd of het gebruikelijke voorschot werd voldaan.
4. Geerts HS bvba en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra een aanbod is aanvaard en beschreven in deze algemene verkoopsvoorwaarden. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Elektronisch gegenereerde bewijsmiddelen gelden uitdrukkelijk als bewijs voor de door Geerts HS bvba en de koper gesloten overeenkomst.
5. Voorts dient opgemerkt dat de goederen eigendom blijven van de firma Geerts HS bvba tot de algehele betaling is geschied.
Artikel 4. Bestellingen
1. Er kan een keuze gemaakt worden uit de Offerte of uit onze reclame aanbiedingen, of wat door Geerts HSbvba via email of website aangeboden wordt, weliswaar onder voorbehoud en zonder voorwaarden van de koper.
2. De bestelling kan geplaatst worden via een bestelbon, per email en eventueel via het daarvoor bestemde formulier dat verbonden is aan de website.
3. De bestelling moet de volledige naam en adres van de koper vermelden alsook de datum van verkoop, de producten waarop de bestelling betrekking heeft en het bedrag van de bestelling.
4. Geerts HSbvba zal na ontvangst van de bestelling een e-mailbericht sturen ter bevestiging van de bestelling, met vermelding van de prijs en de verwachte leveringstermijn.
5. Voor ontvangst van de bestelling geldt de dag dat Geerts HSbvba de bestelling bevestigd aan de koper.
6. De koper is vanaf het moment dat de bestelling door GeertsHS bvba werd bevestigd, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bestelling gebonden.
Artikel 5. Koopprijs, btw, verpakkingskosten etc.
De koopprijs bestaat uit het totaalbedrag van de bestelling meer de btw, eventueel ook meer andere kosten die inherent zijn aan de bestelling zoals betalingskosten, verpakking- en verzendkosten.
Art. 6 aanvaarding van de bestelling
1. Geerts HS bvba beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van de bestelling. Bij nieuwbouw kan Geerts HS bvba zich laten verlaten op de informatie verstrekt door de dienstdoende architect/aannemer en op de bouwplannen. De Aannemer dient alle nuttige informatie te verstrekken wat betreft toestand en opbouw van het rookkanaal, elektrische leidingen en al dan niet aanwezigheid van vloerverwarming. Als bij afbraak en/of aanpassingen onverwachte meerwerken voordoen die niet in te schatten waren, zullen deze uiteraard naar redelijkheid moeten aangerekend worden. Geerts HSbvba vrijwaart zich desgevallend voor alle schade als gevolg van foutieve en/of ontoereikende informatie die haar door de Aannemer verstrekt worden.
2. In geval van annulatie door de koper van een goed dat op maat werd gemaakt op bestelling van de koper, blijft de koper de volledige koopprijs verschuldigd, eventueel met schadevergoeding.
Artikel 7. Aanvaarding door de koper
De koper is door zijn bestelling gehouden het gekochte goed zonder voorbehoud te aanvaarden. De koper is zelf aansprakelijk bij eventueel verkeerd gebruik van het gekochte goed. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen
Artikel 8. Garantie en service
1. Geerts HS bvba levert producten met de door de producent van dat betreffende artikel vermelde garantie. De verleende garantie- voorwaarden van de onderscheiden fabrikanten worden via een afzonderlijk attest meegedeeld of vermeld op de factuur.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen, zal Geerts HSbvba nadat de koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, zich inspannen om zo vlug mogelijk zorg te dragen voor het herstel hiervan. Hierbij is Geerts HSbvba gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen door de producent van het geleverde goed.
3. De koper dient de toestellen en onderdelen te installeren volgens de installatievoorschriften van de fabrikant welke te alle tijde bij de levering toegevoegd zijn. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de aangekocht goederen, tevens wanneer hij de plaatsingsvoorschriften, behorende bij het geleverde, niet heeft opgevolgd ( vb cement laag afwassen, schouw kuisen…) Wanneer de koper zelf materialen heeft geplaatst, kan Geerts HSbvba nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de slechte werking hiervan. Kosten die verder nazicht voor de goede werking vereisen vallen ten laste van de koper.
4. Indien voor de plaatsing van bepaalde goederen een vergunning nodig is van het gemeentebestuur of eender welk ander bestuur, zal de koper hiervoor het nodige doen. Indien voor de plaatsing moet worden gewacht op deze toelating, moet dit uitdrukkelijk op de bestelbon vermeld worden. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een plaatsing in strijd met gemeentelijke of andere reglementen.
Artikel 9. Betaling
1. Het voorschot dient betaald te worden na ontvangst van de voorschotfactuur. Het restbedrag wordt contant bij levering voldaan of bij levering materialen op de werf met tussentijdse factuur. De koopprijs, verschuldigde btw en andere inherente kosten van levering en plaatsing van de goederen moeten, tenzij een andere termijn is bepaald, zijn betaald voordat de bestelling zal geleverd worden.
2. De betaling kan geschieden door betaling op het door Geerts HSaangewezen rekeningnummer.
3. Indien de factuur niet is voldaan op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 100 Euro, en zullen er intresten lopen aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van integrale betaling.
Artikel 10. Levering
– Tijdens de plaatsingsperiode dient de koper de gekochte zaken te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: Of het juiste product is geleverd Of het product voldoet aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
1. De klant wordt geacht aanwezig te zijn op het gestelde uur van levering om een juiste programmering van levering en plaatsing toe te laten. Indien de klant nagelaten heeft ten laatste de dag voordien, Geerts HSbvba te verwittigen van een eventueel verlet, zijn er voorrijkosten en een schadevergoeding verschuldigd van 250 €, opvorderbaar binnen de veertien dagen.
Artikel 11. Leveringstermijn
1. Geerts HSbvba geeft op haar contract aan welke levertermijn wordt verwacht. Geerts HSbvba streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk af te leveren, zonder hierover garanties te bieden.
2. Overschrijding van de leveringstermijn leidt nimmer tot enige aanspraak van de koper op schadevergoeding of anderszins.
3. De leveringstermijn is niet bindend. De leveringstermijn wordt louter ter informatieve titel verleend en kan nooit tot enige eis van schadevergoeding leiden.
Artikel 12. Afhaling
1. Het gekochte goed kan door de koper ter plaatse afgehaald worden binnen een termijn van 14 dagen, nadat volgende verplichtingen werden vervuld.
2. Na betaling via overschrijving op een door Geerts HSbvba opgegeven rekeningnummer, op vertoon van het betaling- en afhaalbewijs.
3. Indien de termijn van de afhaling door de koper wordt overschreden, is Geerts HSbvba bevoegd de kosten van opslag aan de koper door te rekenen.
Artikel 13. Niet-naleving, verplichtingen en gevolgen
1. Indien de koper zijn verplichtingen niet volgens de bepalingen van Geerts HSbvba naleeft, moet hij op eerste verzoek van Geerts HSbvba, binnen de daarbij gestelde termijn, in het ontbrekende voorzien.
2. In geval van een tekortkoming van welke aard ook, in nakoming door de koper of een aangestelde in de op hem rustende verplichting, is Geerts HSbvba gerechtigd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, in zijn geheel of in verhouding tot de graad van tekortkoming door een eenvoudig schriftelijke kennisgeving te ontbinden. GeertsHS kan zonder enige ingebrekestelling een boete opleggen ten hoogste gelijk aan de helft van het geboden bedrag, met een minimum van 100 € onverminderd het recht op ontbinding en/of aanvullende schadevergoeding.
Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; alle externe invloeden waardoor Geerts HSbvba in de onmogelijkheid is zijn verplichtingen verder na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Geerts HSbvba opgeschort.
3. Indien Geerts HSbvba bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 15. Uw persoonsgegevens worden door Geerts HSverwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht. Via info@geertshs.be een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op Geertshs of kan u via brief bij ons opvragen.
Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (/om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op info@geertshs.beeen schrijven aan ons adres.
Artikel 16. Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten en uitvoeringen daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing.
2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.